Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021

Date: 20/12/2021Lượt xem: 544
BỘ Y TẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN Y-DHCT VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     Số:  1231 /QĐ-HVYDHCTVN  Hà Nội, ngày 15 tháng 12  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-BGDĐT ngày 01tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;
Căn cứ kết quả tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Học viện Y-Dược học cổ truyển Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển Thạc sĩ năm 2021, ngành Y học cổ truyền cho 46 thí sinh (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo sau đại học, Quản lý chất lượng, Công tác chính trị  và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính Tổng hợp và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC
Như Điều 2;    (Đã ký)
- Bộ Y tế; Bộ GD&ĐT  (để báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.
   Nguyễn Quốc Huy


* DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẠC SĨ NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2021, Xem chi tiết tại đây: Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển Thạc sĩ ngành YHCT năm 2021.pdf
Tin liên quan:

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền năm 2021

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Danh sách dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn